ยอดผู้สมัครปัจจุบัน

Fun Run 1437
ชาย 497 หญิง 940
ไม่เกิน 18 ปี57 ไม่เกิน 18 ปี80
19-29 ปี210 19-29 ปี436
30-39 ปี93 30-39 ปี181
40-49 ปี80 40-49 ปี133
50-59 ปี39 50-59 ปี81
60 ปีขึ้นไป18 60 ปีขึ้นไป29
Minimarathon 388
ชาย 267 หญิง 121
ทั่วไป88 ทั่วไป88
30-39 ปี81 30-39 ปี26
40-49 ปี52 40-49 ปี30
50-59 ปี36 50 ปีขึ้นไป13
60 ปีขึ้นไป10
VIP 145
ชาย 99 หญิง 46
ประเภท ชำระเงินแล้ว รอการตรวจสอบ รอการชำระเงิน รวม
Fun Run 1,437 0 0 1,437
Minimarathon 388 0 0 388
VIP 145 0 0 145
รวม 1,970 0 0 1,970

สัดส่วนผู้สมัคร

รุ่นอายุ