ที่มา

เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ ส่งผลกระทบกับนักศึกษาและเยาวชนซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวทำอาชีพเกษตรกร ทำให้มีรายได้ของครอบครัวลดลง ส่งผลให้มีนักศึกษาบางส่วนต้องลาออกจากการศึกษาเล่าเรียนเนื่องจากครอบครัวไม่สามารถส่งเรียนต่อได้เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สามารถเรียนรู้คิดเป็นทำเป็น ได้ตระหนักเห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าวของนักศึกษา และเห็นว่าจำเป็นต้องจัดหางบประมาณเพื่อมาเป็นทุนให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนและสำเร็จการศึกษาออกรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
จากเหตุผลดังกล่าว จึงจัดโครงการวิ่งมินิมาราธอน ภายใต้ชื่อ “ราชภัฏเมืองคนดี มินิมาราธอน 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้มาเป็นทุนให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนและสำเร็จการศึกษาออกรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหารายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนได้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกาย
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลอบายมุขทั้งปวง

รายละเอียดการแข่งขัน

วัน-เวลา จัดงาน

วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
08:30 - 16:30 น. ลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์วิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
05:30 น. ประธานมาถึงบริเวณงาน
05:30 น. ผู้นำวอร์มร่างกาย 10 - 20 นาที
05:45 น. (ประธานกล่าวรายงานการจัดงาน) ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
06:00 น. เริ่ม Check in นักวิ่ง Minimarathon 10.5 กม. และปล่อยตัวนักวิ่ง
06:15 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง Fun-Run 4.5 กม.
07:30 น. พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Minimarathon และ Fun-Run
10:00 น. สิ้นสุดการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นการแข่งขัน (FUN RUN)

ชาย

 • ไม่เกิน 18 ปี
 • 19-29 ปี
 • 30-39 ปี
 • 40-49 ปี
 • 50-59 ปี
 • 60 ปีขึ้นไป

หญิง

 • ไม่เกิน 18 ปี
 • 19-29 ปี
 • 30-39 ปี
 • 40-49 ปี
 • 50-59 ปี
 • 60 ปีขึ้นไป

ถ้วยรางวัล 10 ใบ/รุ่น

รุ่นการแข่งขัน(Mini Marathon)

ชาย

 • ทั่วไป
 • 30-39 ปี
 • 40-49 ปี
 • 50-59 ปี
 • 60 ปีขึ้นไป

หญิง

 • ทั่วไป
 • 30-39 ปี
 • 40-49 ปี
 • 50 ปีขึ้นไป

ถ้วยรางวัล 10 ใบ/รุ่น

เสื้อ/เหรียญรางวัล/ถ้วยรางวัล

เสื้อคอปกเฉพาะผู้สมัคร VIP


เส้นทางวิ่ง

วิธีสมัครร่วมแข่งขัน


ขออภัย ปิดการรับสมัครแล้วค่ะ เนื่องมียอดผู้สมัครเต็มจำนวน 2,000 คนแล้วค่ะ

ติดต่อเรา

Address : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

Phone : 077-913326 กองพัฒนานักศึกษา